}

Ống hàn hợp kim điện, thép ASTM A672

Designation: A672/A672M-09, (Tên gọi: A672/A672M-09)
Standard Specification for
Electric-Fusion-Welded Steel Pipe for High-Pressure Service at Moderate Temperatures
Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn cho
Ống thép hàn điện-nhiệt hạch cho dịch vụ áp suất cao ở nhiệt độ vừa phải
This standard is issued under the fixed designation A672/A672M; the number immediately following the designation indicates the year
of original adoption or, in the case of revision, the year of last revision. A number in parentheses indicates the year of last reapproval.
A superscript epsilon (ɛ) indicates an editorial change since the last revision or reapproval.
Tiêu chuẩn này được ban hành dưới tên cố định A672 / A672M; số ngay sau chỉ định cho biết năm về việc thông qua ban đầu hoặc, trong trường hợp sửa đổi, năm của lần sửa đổi cuối cùng. Một số trong ngoặc đơn cho biết năm phê duyệt lại gần đây nhất.
Chỉ số trên epsilon (ɛ) cho biết sự thay đổi biên tập kể từ lần sửa đổi cuối cùng hoặc phê duyệt lại.
Electric Fusion Welded Pipe ASTM A672 (Ống hàn hợp kim điện, Thép ASTM A672)
ASTM A672 Grade Type of Class Nominal Composition Specified Minimum
Tensile, ksi
Specified Minimum
Yield, ksi
E of F
Tiêu chuẩn Cấp Loại lớp Thành phần danh nghĩa Mức tối thiểu chỉ định
Độ bền kéo, ksi
Mức tối thiểu chỉ định
Cương độ năng suất, ksi
E of F
ASTM A672 Grade A45 10, 13 C 45 24 0.90
Grade A45 11, 12 C 45 24 1.00
Grade A45 20, 23, 30, 33 C 45 24 0.90
Grade A45 21, 22, 31, 32 C 45 24 1.00
ASTM A672 Grade A50 10, 13 C 50 27 0.90
Grade A50 11, 12 C 50 27 1.00
Grade A50 20, 23, 30, 33 C 50 27 0.90
Grade A50 21, 22, 31, 32 C 50 27 1.00
ASTM A672 Grade A55 10, 13 C 55 30 0.90
Grade A55 11, 12 C 55 30 1.00
Grade A55 20, 23, 30, 33 C 55 30 0.90
Grade A55 21, 22, 31, 32 C 55 30 1.00
ASTM A672 Grade B55 10, 13 C 55 30 0.90
Grade B55 11, 12 C 55 30 1.00
Grade B55 20, 23, 30, 33 C 55 30 0.90
Grade B55 21, 22, 31, 32 C 55 30 1.00
ASTM A672 Grade B60 10, 13 C 60 32 0.90
Grade B60 11, 12 C 60 32 1.00
Grade B60 20, 23, 30, 33 C 60 32 0.90
Grade B60 21, 22, 31, 32 C 60 32 1.00
ASTM A672 Grade B65 10, 13 C 65 35 0.90
Grade B65 11, 12 C 65 35 1.00
Grade B65 20, 23, 30, 33 C 65 35 0.90
Grade B65 21, 22, 31, 32 C 65 35 1.00
ASTM A672 Grade B70 10, 13 C 70 38 0.90
Grade B70 11, 12 C 70 38 1.00
Grade B70 20, 23, 30, 33 C 70 38 0.90
Grade B70 21, 22, 31, 32 C 70 38 1.00
ASTM A672 Grade C55 10, 13 C 55 30 0.90
Grade C55 11, 12 C 55 30 1.00
Grade C55 20, 23, 30, 33 C 55 30 0.90
Grade C55 21, 22, 31, 32 C 55 30 1.00
ASTM A672 Grade C60 10, 13 C 60 32 0.90
Grade C60 11, 12 C 60 32 1.00
Grade C60 20, 23, 30, 33 C 60 32 0.90
Grade C60 21, 22, 31, 32 C 60 32 1.00
ASTM A672 Grade C65 10, 13 C 65 35 0.90
Grade C65 11, 12 C 65 35 1.00
Grade C65 20, 23, 30, 33 C 65 35 0.90
Grade C65 21, 22, 31, 32 C 65 35 1.00
ASTM A672 Grade C70 10, 13 C 70 38 0.90
Grade C70 11, 12 C 70 38 1.00
Grade C70 20, 23, 30, 33 C 70 38 0.90
Grade C70 21, 22, 31, 32 C 70 38 1.00
ASTM A672 Grade D70 10, 13 C Mn Si 70 50 0.90
Grade D70 11, 12 C Mn Si 70 50 1.00
Grade D70 20, 23, 30, 33 C Mn Si 70 50 0.90
Grade D70 21, 22, 31, 32 C Mn Si 70 50 1.00
ASTM A672 Grade D80 10, 13 C Mn Si 80 60 0.90
Grade D80 11, 12 C Mn Si 80 60 1.00
Grade D80 20, 23 C Mn Si 80 60 0.90
Grade D80 21, 22 C Mn Si 80 60 1.00
ASTM A672 Grade N75 10, 13 C Mn Si 75 42 0.90
Grade N75 11, 12 C Mn Si 75 42 1.00
Grade N75 20, 23, 30, 33 C Mn Si 75 40 0.90
Grade N75 21, 22, 31, 32 C Mn Si 75 40 1.00
Plate Specification (Đặc điểm kỹ thuật tấm)
Pipe Grade (Cấp ống) Type of Steel (Loại thép) ASTM Specification (Đặc điểm kỹ thuật)
No. Grade
A 45 plain carbon A285/A285M Grade A
A 50 plain carbon A285/A285M Grade B
A 55 plain carbon A285/A285M Grade C
B 60 plain carbon, killed A515/A515M Grade 60
B 65 plain carbon, killed A515/A515M Grade 65
B 70 plain carbon, killed A515/A515M Grade 70
C 55 plain carbon, killed, fine grain A516/A516M Grade 55
C 60 plain carbon, killed, fine grain A516/A516M Grade 60
C 65 plain carbon, killed, fine grain A516/A516M Grade 65
C 70 plain carbon, killed, fine grain A516/A516M Grade 70
D 70 manganese-silicon—normalized A537/A537M Grade 1
D 80 manganese-silicon—Q&TA A537/A537M Grade 2
H 75 manganese-molybdenum—normalized A302/A302M Grade A
H 80 manganese-molybdenum—normalized A302/A302M Grade B, C or D
J 80 manganese-molybdenum—Q&TA A533/A533M Grade Cl-1B
J 90 manganese-molybdenum—Q&TA A533/A533M Grade Cl-2B
J 100 manganese-molybdenum—Q&TA A533/A533M Grade Cl-3B
K 75 chromium-manganese-silicon A202/A202M Grade A
K 85 chromium-manganese-silicon A202/A202M Grade B
L 65 molybdenum A204/A204M Grade A
L 70 molybdenum A204/A204M Grade B
L 75 molybdenum A204/A204M Grade C
N 75 manganese-silicon A299/A299M
AQ&T = quenched and tempered. (Làm nguội và tôi luyện)
BAny grade may be furnished. (Bất kỳ cấp nào cũng có thể được trang bị)
Heat Treatment ParametersA (Các thông số xử lý nhiệt)
Pipe GradeB Specification and Gradec Post-Weld Heat-Treat
Temperature Range, °F (°C)
Normalizing Temperature, max,
°F (°C)
Quenching Temperature, max,
°F (°C)
Tempering
Temperature, min,
°F (°C)
Cấp ống Đặc điểm kỹ thuật và cấp Xử lý nhiệt sau hàn
Phạm vi nhiệt độ, °F (°C)
Nhiệt độ thường hóa, tối đa °F (°C) Nhiệt độ làm nguội, tối đa °F (°C) Nhiệt độ ủ, tối thiểu
°F (°C)
A 45 A 285A 1100–1250 [590–680] 1700 [925]
A 50 A 285B 1100–1250 [590–680] 1700 [925]
A 55 A 285C 1100–1250 [590–680] 1700 [925]
B 60 A515-60 1100–1250 [590–680] 1750 [950]
B 65 A515-65 1100–1250 [590–680] 1750 [950]
B 70 A515-70 1100–1250 [590–680] 1750 [950]
C 55 A516-55 1100–1250 [590–680] 1700 [925] 1650 [900] 1200 [650]
C 60 A516-60 1100–1250 [590–680] 1700 [925] 1650 [900] 1200 [650]
C 65 A516-65 1100–1250 [590–680] 1700 [925] 1650 [900] 1200 [650]
C 70 A516-70 1100–1250 [590–680] 1700 [925] 1650 [900] 1200 [650]
D 70 A537-1 1100–1250 [590–680] 1700 [925]
D 80 A537-2 1100–1250 [590–680] 1650 [900] 1200 [650]
H 75 A 302-A 1100–1250 [590–680] 1800 [980] 1100 [590]
H 80 A 302-B, C or D 1100–1250 [590–680] 1800 [980] 1100 [590]
J 80 A 533-C11C 1100–1250 [590–680] 1800 [980] 1100 [590]
J 90 A 533-C12C 1100–1250 [590–680] 1800 [980] 1100 [590]
J 100 A 533-C13C 1100–1250 [590–680] 1800 [980] 1100 [590]
K 75 A 202A 1100–1200 [590–650]
K 85 A 202B 1100–1200 [590–650]
L 65 A 204A 1100–1200 (590–650)
L 70 A 204B 1100–1200 (590–650)
L 75 A 204C 1100–1200 (590–650)
N 75 A299 1100–1200 (590–650) 1700 [925]
AWhere ellipses (...) appear in this table, there is no requirement. (Trường hợp dấu chấm lửng (...) xuất hiện trong bảng này, không có yêu cầu nào.)
B Numbers indicate minimum tensile strength in ksi. (Các số chỉ độ bền kéo tối thiểu tính bằng ksi.)
C Any grade may be used. (Có thể sử dụng bất kỳ cấp độ nào)
Supplier information
Supplier TAP International., JSC, 
address: No 32 Lo N4D, X2A street, Yen So, Hoang Mai, Ha Noi
Phone: Mobile: +84 933 86 77 86 Mobile: +84 988 606 523
Emai: Info@tapgroup.vn website: https://tapgroup.com.vn/
Thông tin nhà cung cấp
Nhà cung cấp Công ty cổ phần đầu tư quốc tế TAP Việt Nam
Địa chỉ Số 32 Lô N4D, đường X2A, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: Di động: 0933 86 77 86 Di động: 0988 606 523
Emai: Info@tapgroup.vn website: https://tapgroup.com.vn/
Copyright 2020 Tapgroup internation., JSC

Mr Huân

info@tapgroup.vn
+84933 86 77 86
+84933 86 77 86

Mrs Chinh

purchasing03-@tapgroup.vn
+84964 413 291
+84964 413 291

Mrs Yến

sale01@tapgroup.vn
+84.964 697 066 - +84.983 673 798
+84964 697 066

Mrs Thảo

purchasing01-@tapgroup.vn
+84966297066
+84966297066

Mr Khánh

sales04@tapgroup.vn
+84.964677067 - 082.769.1386
+84966297066

Mr Công

sales05-@tapgroup.vn
+84352846838
+84352846838